Maasvlakte 2 Rotterdam

 

010 Rotterdam

 Maasvlakte 2 en de natuurcompensatie: 25.000 hectare beschermd
 
 

 


Services en voorzieningen op het nieuwe "Maasvlakte Plaza"
Het wegrestaurant Routiers op de Maasvlakte blijft in ieder geval gedurende oktober nog open op de huidige locatie aan de Europaweg. Dat meldt Havenbedrijf Rotterdam woensdag.
Routiers maakt daarna plaats voor een viaduct om vervolgens op een plaats elders op de Maasvlakte een tijdelijke truckervoorziening te exploiteren. De vergunningprocedure voor het tijdelijke gebouw bij de gemeente Rotterdam, loopt echter minder snel dan verwacht, terwijl de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het viaduct op 1 oktober zouden moeten beginnen.
Bron: transportonline.nl

 

Maasvlakte 2 en natuurcompensatie

Pal naast het huidige haven- en industriegebied creëert Rotterdam in de Noordzee een nieuwe locatie voor havenactiviteiten en industrie; Maasvlakte 2.

Tijdschema Maasvlakte 2

Effect Maasvlakte 2 op luchtkwaliteit

Bodembeschermingsgebied Voordelta

Aanleg duingebied tussen Hoek van Holland en ’s-Gravenzande

Netto 1000 hectare nieuw bedrijfsterrein dat ligt aan diep vaarwater. Met verbindingen naar het Europese achterland: via de Betuweroute, per pijpleiding, binnenvaart of over de weg. De aanleg gebeurt door in zee eerst een zeewering aan te leggen. Daarbinnen wordt zand opgespoten. Zo ontstaat het nieuwe land. Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. is verantwoordelijk voor de aanleg van het nieuwe havengebied. Bij de selectie van bedrijven telt niet alleen het financiële rendement. Ook milieuaspecten zoals de hoeveelheid luchtvervuiling of geluidoverlast die het bedrijf veroorzaakt, wegen mee.

Tijdschema Maasvlakte 2
De afronding van de eerste fase van de landaanwinning is in 2013 gepland. Het tempo van de verdere ontwikkeling van Maasvlakte 2 hangt af van de marktvraag. Naar verwachting is Maasvlakte 2 vóór 2040 volledig uitgegeven.

Effect Maasvlakte 2 op luchtkwaliteit
Het gebruik van de Tweede Maasvlakte kan leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit (teveel fijnstof en stikstofdioxide). Diverse maatregelen moeten dit tegengaan.

De luchtverontreiniging door binnenvaartschepen wordt verminderd met:

een verbod vanaf 2025 op relatief vervuilende binnenvaartschepen;

een beperking van de vaarsnelheid op verschillende delen van vaarwegen;

verhoging van havengelden voor relatief vervuilende binnenvaartschepen;

 

een subsidieregeling voor de overstap naar relatief schone motoren.

De bijdrage van het wegverkeer aan de luchtverontreiniging wordt verminderd door:

het instellen van een milieuzone voor vrachtverkeer, waarbij alleen relatief schone vrachtauto\'s welkom zijn op Maasvlakte 1 en 2;

het instellen van schermen langs enkele wegvakken, onder meer bij tunnelmonden.

De afspraken over deze maatregelen zijn vastgelegd in de Overeenkomst luchtkwaliteit Maasvlakte 2. Deze overeenkomst is op 22 mei 2008 ondertekend door de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, de Havenmeester van Rotterdam en de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Bodembeschermingsgebied Voordelta

De aanleg en gebruik van Maasvlakte 2 leidt tot verlies aan zeenatuur en kan leiden tot een verlies van kwaliteit en oppervlakte van de omringende duinen. De Natuurbeschermingswet 1998 verplicht de overheid verlies te compenseren.

De natuurcompensatie op zee wordt bereikt door de instelling van een bodembeschermingsgebied van ongeveer 25.000 hectare voor de kust van Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Hier gelden extra beperkingen die de natuur de kans geven zich te ontwikkelen. Het Rijk heeft dit bodembeschermingsgebied in 2008 ingesteld.

Aanleg duingebied tussen Hoek van Holland en ’s-Gravenzande

Eventuele schade aan de duinen op Voorne en het meest zuidelijke deel van de Kapittelduinen het Rijk door een  duingebied van 35 hectare aan te leggen langs de kust tussen Hoek van Holland en ’s-Gravenzande. De aanleg ervan is afgerond in 2009.

 

Schultz van Haegen verkent Tweede Maasvlakte
Op een patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam is minister Schultz van Haegen van Infrastructuur vandaag van de Berghaven in Hoek van Holland naar de Yangtzehaven op de Maasvlakte gevaren. In Futureland, het informatiecentrum van de Tweede Maasvlakte, sprak zij met Hans Smits, president-directeur van het Rotterdamse havenbedrijf. Schultz: “De haven van Rotterdam is de motor van de Nederlandse economie. De aanleg van de Tweede Maasvlakte zorgt er voor dat de mainport Rotterdam zijn positie als belangrijkste haven van Europa kan behouden.”

Minister Schultz in de Rotterdamse haven

Eerder op de dag ontmoette de minister Wim van Sluis en Cees Jan Asselbergs, respectievelijk voorzitter en directeur van Deltalinqs. Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van de logistieke en industriële bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Met hen en de Rotterdamse havenwethouder Baljieu verkende zij het Botlekgebied, een deel van de haven en de Maasvlakte vanuit de lucht.

De minister werd door projectdirecteur Ronald Paul rondgeleid over de Tweede Maasvlakte. Schultz van Haegen voerde tevens een kennismakingsgesprek met Tineke Netelenbos, voorzitter van KVNR, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Ook ontmoette zij directeur Fries Heinis van de Vereniging van Waterbouwers en Frank Verhoeven, voorzitter van de vereniging en tevens groepsdirecteur van Boskalis.

Daarnaast sprak Schultz met de voorzitters van diverse belangenverenigingen voor de binnenvaart: Koninklijke Schuttevaer, Kantoor Binnenvaart, Centraal Overleg Vaarwegen (COV) en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Zij spraken onder meer over het advies van de binnenvaartambassadeur, Arie Verberk, over de gevolgen van de economische crisis in de binnenvaart en de mogelijke aanpak daarvan. 

Woensdag 19 januari debatteert de minister met de Tweede Kamer over de binnenvaart.

Bron: rijksoverheid

Wat is deTweede Maasvlakte
Maasvlakte 2 (in volksmond ook: Tweede Maasvlakte) is de benaming voor het uitbreidingsproject van de Rotterdamse haven dat is gelegen ten westen van de Maasvlakte. Met deze uitbreiding van 2.000 hectare wordt de haven twintig procent groter. Bij de voltooiing zullen de havens in totaal 12.000 hectare beslaan. Op 1 september 2008 startte na jaren van plannen, discussies en protesten, de aanleg. Men verwacht in 2013 de uitbreiding in gebruik te kunnen nemen. [1]

Maasvlakte 2 zal bestaan uit nieuw te winnen land op zee, direct aansluitend op de huidige Maasvlakte. Van het totale oppervlakte is 1.000 hectare bestemd voor havengerelateerde bedrijvigheid. De overige ruimte is nodig voor infrastructuur (290 hectare), zeewering (230 hectare) en vaarwegen/havenbekkens (510 hectare). Maasvlakte 2 wordt aangelegd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam NV.

Maasvlakte 2 staat niet op zichzelf. De uitbreiding van de haven is onderdeel van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Dit project heeft als doel Rotterdam te versterken als mainport en in evenwicht daarmee het leefklimaat in de regio te verbeteren. Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam bestaat verder uit de inrichting van natuur- en recreatiegebied en een aantal projecten samengevat onder de noemer ‘Bestaand Rotterdams Gebied’.

Maasvlakte Rotterdam